Přeskočit na obsah

Plánované krytí

METODICKÝ POSTUP
Před prvním krytím je nutné mít splněny dvě podmínky, a to podmínky chovnosti a věk. Chovným se stává pes/fena po splnění všech povinných podmínek chovnosti (viz výše) a zápisem v průkazu původu poradcem chovu „Chovný pes“ nebo „Chovná fena“ s přiděleným registračním číslem a s razítkem poradce chovu. Před tímto zápisem NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT PSA/FENU DO CHOVU.

Poprvé lze krýt po dosažení 15 měsíců věku psa i feny, doporučuje se u feny krýt při druhém až třetím hárání (až je fena plně dospělá). První krytí psa i feny musí být přirozené, není možná inseminace.

S dostatečným předstihem, minimálně měsíc před očekávaným háráním, majitel feny = chovatel písemně požádá poradce chovu o Doporučení ke krytí = Krycí list (KL). Žádost musí obsahovat název CHS, celé jméno feny, její ČLP, její registrační číslo, dále je nutné připojit kopii dokladu o členství v KCHLS (členský průkaz) a kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku pro dané období (faktura z KCHLS). Dále pak stejné údaje o krycím psovi, celé jméno, číslo ČLP a registrační číslo. Je možné uvést na žádost o KL jednoho až tři psy, prvního a náhradní. Pokud krycí pes není registrovaný v KCHLS (zahraniční krytí), je nutné přiložit oboustrannou kopii průkazu původu tohoto psa, kde je uvedeno uchovnění psa a doložit minimálně povinná zdravotní vyšetření, která vyžaduje náš klub, případně další zdravotní vyšetření. Zároveň s touto žádostí o vystavení Krycího listu přiloží kopii dokladu o zaplacení poplatku za vystavení KL.

Poplatek činí 200,- Kč při vyřízení KL ve standardní lhůtě 30 dní anebo 1200,- Kč při expresním vydání KL ve lhůtě do 10 dní. Bez dokladu o úhradě tohoto poplatku nebude KL vystaven.
Číslo účtu KCHLS pro platbu za krycí list: 22937531/0100, variabilní symbol: 555, specifický symbol je členské číslo, do zprávy pro příjemce napište příjmení chovatele a za co je platba.

Poradce chovu zašle chovateli 2x Krycí list, 1x Hlášení vrhu, 1x Přihlášku k zápisu vrhu štěňat.
Krycí list je povinen chovatel zaslat poradci chovu do 8 dní po nakrytí. KL se vždy zasílá poradci chovu zpět, i když fena nezabřezla, i když ke krytí nedošlo a to do konce platnosti KL, což je 12 kalendářních měsíců. Poté se vystaví, opět na základě písemné žádosti a poplatku, nový KL, platný opět 12 kalendářních měsíců.

Hlášení vrhu je povinen chovatel zaslat poradci chovu do 8 dnů po vrhu, hlášení vrhu je povinen chovatel zaslat poradci chovu i když fena nezabřezla. Když mají štěňata cca 3 týdny, zašle chovatel na Plemennou knihu ČMKJ Přihlášku k zápisu vrhu štěňat spolu s jedním Krycím listem. Pokud má fena první vrh, pošle chovatel zároveň originál průkazu původu feny a také fotokopii chovatelské stanice. Spolu s Přihláškou se posílají i další kopie dokladů potřebné pro zápis do PP štěňat (např. u zahraničního krytí, doplnění údajů apod.).
Způsob vyplnění Přihlášky vrhu – jména štěňat se vyplňují nejprve psi a potom feny a řadí se abecedně podle druhého písmena (např. Aaron, Abdul, Amir, Alisa, Amanda, Azia).

Plemenná kniha doplní čísla zápisů štěňat a pošle zpět chovateli. Ve věku 6 až 7 týdnů se štěňata povinně čipují, veterinář, který štěňata očipuje, potvrdí čipování na Přihlášku. Takto potvrzenou Přihlášku spolu s jednou nálepkou čísla čipu zašle chovatel opět na plemennou knihu ČMKJ. Pokud se štěně prodává do zahraničí, mimo ČR, je nutné požádat o vývozní průkaz původu, tzv. Export Pedigree, vystavuje se přímo na nového majitele, je třeba znát celé jméno a přesnou adresu nového majitele. Žádost o exportní PP je na stránkách ČMKJ – Jak na to. Plemenná kniha zašle chovateli průkazy původu štěňat na dobírku. Po obdržení PP štěňat z plemenné knihy je chovatel musí podepsat, bez podpisu je PP neplatný. Až potom je rozešle novým majitelům štěňat.